Дигитална кампања за MiFi рутер

ТЕЛЕНОР, Србија

Задачата беше да креираме дигитална кампања зa MiFi рутер која на корисниците на Теленор ќе им ја приближи оваа услуга. Бидејќи не постои достапна дигитална база на податоци за посакуваната целна група, потребно беше да се одреди точната целна група како за да се обезбеди максимален опсег.

Решение

Со користење на единствената тактика на таргетирање за секој канал посебно, ја стеснивме целната група на Desktop, Youtube, Facebook и Google корисници на онаа што ни беше потребна. Откако ја дефиниравме точната целна група на која и се обраќаме и нејзините карактеристики, применивме исто креативно решение на сите канали – интерактивен мултискрин expanadble банер за MIFI рутер.

Резултати

  • Click- through rate: два пати поголем во однос на сите претходни кампањи
  • Average banner interaction time: три пати поголем во однос на просекот на кампањите на Теленор
  • Unique banner interraction rate: 33%