Fushata dixhitale për MiFi ruter

TELENOR, Serbia

Detyra ka qenë që të dizajnojmë kampanjën digjitale për MiFi ruter e cila shfrytëzuesve të Telenorit do t’ia ofrojë këtë shërbim. Meqenëse nuk ekziston bazë digjitale e të dhënave për grupin e dëshiruar qëllimor, është dashur që të përcaktohet grupi i saktë qëllimor në mënyrë që të sigurohet përfshirje maksimale.

Zgjidhja

Duke përdorur taktikat unike të targetimit për çdo kanal veç e veç, kemi ngushtuar grupin qëllimor të shfrytëzuesve të Desktop, Youtube, Facebook dhe Google në atë e cila na nevojitej. Pasi që kemi definuar grupin e saktë qëllimor të cilës iu drejtohemi dhe karakteristikat e saj, kemi përdorur zgjidhje të njëjtë kreative në të gjitha kanalet- multiskrin interaktiv expandable baner për MIFI ruter.

Rezultatet

  • Click- through rate: dy herë më i madh në krahasim me të gjitha kampanjat e mëparshme
  • Average banner interaction time: tri herë më i madh në krahasim me mesataren e kampanjës së Telenorit
  • Unique banner interaction rate: 33%