Hapi sytë – thuaj JO dhunës!

UNDP, Bosnjë dhe Hercegovinë

Në kuadër të kampanjës së parë nacionale UNDP kundër dhunës në shoqëri në Bosnjë dhe Hercegovinë, është dashur të ftohen qytetarët që të mos tolerojnë forma të ndryshme të dhunës e cila iu ndodh përpara syve.

Zgjidhja

Kampanja ka pasur për qëllim që përmes kanaleve të ndryshme të komunikimit të tregojë se dhuna është dukuri e gjithëpranishme në shoqëri për të cilën nuk duhet t’i  mbyllim sytë. Përveç TV spotit, radios, outdoor dhe Facebook kampanjës, është emituar edhe emisioni special interaktiv me qëllim që të zgjojë frontin më të gjerë të mundshëm të përkrahjes së viktimave të dhunës respektivisht të stimulojë në lajmërimin e rasteve të dhunës te institucionet kompetente për shuarjen sa më efikase të dhunës.

.