Smart Mediaplanning ADH category Henkel

Henkel Adhesives, Србија

Покрај регуларните кампањи кои подразбираат тнр. cherry-picking медија планирање на релевантна програма за специфична целна група на корисници на adhesives производи, составен дел на стратегијата за известување и на нашата работа е и традиционалната поддршка во форма на спонзорства на спортска програма со специјална егзекуција.

Решение:

Секое спонзорство покрај истакнувањето на брендот и излегувањето од медиумскиот клатер обезбедуваше големи бенефити преку високите affinity индекси, генерирање на голем број на TRP, креативна егзекуција на сите промо материјали и максимизирање на видливоста на CERESIT како генерален спонзор.

Oценка на квалитетот на ниво на CEE земјите: Smart Media planning ADH category Henkel