Smart Mediaplanning ADH category

Henkel Adhesives, Serbi

Përveç kampanjave të rregullta të cilat nënkuptojnë të ashtuquajturin cherry-picking media planifikim të programit relevant për grupin qëllimor specifik të shfrytëzuesve të prodhimeve adhesives, pjesa përbërëse e strategjisë së publikimit dhe punës tonë është edhe përkrahja tradicionale në pikëpamje të sponsorimit me ekzekutim special.

Zgjidhja

Çdo sponsorim përveç theksimit të brendit dhe daljes nga klateri mediatik ka siguruar edhe beneficione të mëdha përmes affinity index-it të lartë, gjenerimin e një numri të madhë të TRP-ve, ekzekutim kreativ i të gjitha promo materialeve dhe maksimizimi i dukshmërisë së CERESIT-it si sponsor gjeneral.